รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด รายละเอียด
1086110245 วัดราชบุรณะ ท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร
1086110246 บ้านดอนนน ท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร
1086110248 บ้านในเหมือง นาขา หลังสวน ชุมพร
1086110250 บ้านหนองปลา นาขา หลังสวน ชุมพร
1086110251 วัดนพคุณ นาขา หลังสวน ชุมพร
1086110233 บ้านควนตะวันออก นาพญา หลังสวน ชุมพร
1086110234 บ้านสะพานยูง นาพญา หลังสวน ชุมพร
1086110265 วัดอัมพาวาส นาพญา หลังสวน ชุมพร
1086110266 วัดราษฎร์อรุณ นาพญา หลังสวน ชุมพร
1086110235 วัดชลธีนิมิตร บางน้ำจืด หลังสวน ชุมพร
1086110236 บ้านบางหยี บางน้ำจืด หลังสวน ชุมพร
1086110238 บ้านน้ำลอด บางน้ำจืด หลังสวน ชุมพร
1086110253 บ้านหนองไก่ปิ้ง บางน้ำจืด หลังสวน ชุมพร
1086110224 วัดประสาทนิกร ขันเงิน หลังสวน ชุมพร
1086110260 บ้านปากน้ำหลังสวน "ประชานุเคราะห์" บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร
1086110261 วัดนาทิการาม บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร
1086110262 วัดราษฎร์บำรุง บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร
1086110263 บ้านห้วยหลอด บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร
1086110264 บ้านน้ำตก บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร
1086110228 วัดชลธารวดี บ้านควน หลังสวน ชุมพร
1086110229 บ้านคลองกก บ้านควน หลังสวน ชุมพร
1086110232 บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 บ้านควน หลังสวน ชุมพร
1086110247 สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ บ้านควน หลังสวน ชุมพร
1086110240 วัดสว่างมนัส ปากน้ำ หลังสวน ชุมพร
1086110223 วัดดอนชัย พ้อแดง หลังสวน ชุมพร
1086110257 บ้านคลองระ วังตะกอ หลังสวน ชุมพร
1086110226 ชุมชนวัดขันเงิน วังตะกอ หลังสวน ชุมพร
1086110255 วัดสมุหเขตตาราม วังตะกอ หลังสวน ชุมพร
1086110256 บ้านเขาแงน วังตะกอ หลังสวน ชุมพร
1086110241 ชุมชนวัดหาดสำราญ หาดยาย หลังสวน ชุมพร
1086110258 บ้านในกริม หาดยาย หลังสวน ชุมพร
1086110259 ประชาบุษยวิทย์ หาดยาย หลังสวน ชุมพร
1086110242 บ้านสวนจันทน์ หาดยาย หลังสวน ชุมพร
1086110227 วัดวาลุการาม แหลมทราย หลังสวน ชุมพร
1086110173 สหกรณ์พัฒนา ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร
1086110176 บ้านทับใหม่ ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร
1086110168 วัดโสมสิริวัฒนาราม ทุ่งหลวง ละแม ชุมพร
1086110167 วัดสุวรรณนิมิต ทุ่งหลวง ละแม ชุมพร
1086110172 ชุมชนบ้านเขาหลาง ทุ่งหลวง ละแม ชุมพร
1086110163 บ้านทรายทอง ละแม ละแม ชุมพร
1086110164 บ้านแหลมสันติ ละแม ละแม ชุมพร
1086110169 ประชาเอื้ออารี ละแม ละแม ชุมพร
1086110170 สามัคคีวัฒนา ละแม ละแม ชุมพร
1086110177 บ้านคลองสง ละแม ละแม ชุมพร
1086110161 วัดปิยะวัฒนาราม ละแม ละแม ชุมพร
1086110162 วัดปากน้ำละแม ละแม ละแม ชุมพร
1086110166 บ้านดอนแค สวนแตง ละแม ชุมพร
1086110165 บ้านดวด สวนแตง ละแม ชุมพร
1086110171 บ้านเขาตากุน สวนแตง ละแม ชุมพร
1086110175 บ้านสวนสมบูรณ์ สวนแตง ละแม ชุมพร
1086110155 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร
1086110157 บ้านคลองเหนก ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร
1086110160 บ้านพังเหา ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร
1086110154 บ้านปังหวาน ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร
1086110152 บ้านต่อตั้ง ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร
1086110151 บ้านปากทรง พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
1086110150 พัฒนศึกษา ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร
1086110153 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร
1086110156 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร
1086110146 อนุบาลพะโต๊ะ พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
1086110159 บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
1086110149 เพียงหลวง ๕ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
1086110158 บ้านเขาตะเภาทอง พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
1086110148 บ้านปากเลข พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
1086110222 บ้านในหุบ เขาค่าย สวี ชุมพร
1086110216 บ้านเขาค่าย เขาค่าย สวี ชุมพร
1086110217 บ้านทุ่งคาโตนด เขาค่าย สวี ชุมพร
1086110215 บ้านเขาทะลุ เขาทะลุ สวี ชุมพร
1086110221 บ้านห้วยกลาง เขาทะลุ สวี ชุมพร
1086110211 บ้านไทรล่า ครน สวี ชุมพร
1086110210 บ้านเขาล้าน ครน สวี ชุมพร
1086110214 บ้านน้ำฉา ครน สวี ชุมพร
1086110209 บ้านคู ครน สวี ชุมพร
1086110208 วัดจันทราวาส ครน สวี ชุมพร
1086110205 บ้านนาเหรี่ยง ครน สวี ชุมพร
1086110195 วัดบรรพตวารีเขต ด่านสวี สวี ชุมพร
1086110196 วัดถ้ำเขาล้าน ด่านสวี สวี ชุมพร
1086110197 บ้านเล็บกะรอก ด่านสวี สวี ชุมพร
1086110198 วัดท้องตม ด่านสวี สวี ชุมพร
1086110199 บ้านหาดทรายรี ท่าหิน สวี ชุมพร
1086110200 บ้านหนองปลา ท่าหิน สวี ชุมพร
1086110182 วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) ท่าหิน สวี ชุมพร
1086110185 วัดชุมแสง ทุ่งระยะ สวี ชุมพร
1086110220 บ้านน้ำลอดน้อย ทุ่งระยะ สวี ชุมพร
1086110187 บ้านคลองน้อย ทุ่งระยะ สวี ชุมพร
1086110186 บ้านห้วยชัน ทุ่งระยะ สวี ชุมพร
1086110179 วัดธัญญาราม นาโพธิ์ สวี ชุมพร
1086110180 ชุมชนสวี นาโพธิ์ สวี ชุมพร
1086110178 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) นาโพธิ์ สวี ชุมพร
1086110219 บ้านไทยพัฒนา นาสัก สวี ชุมพร
1086110194 บ้านห้วยทรายขาว นาสัก สวี ชุมพร
1086110190 บ้านเขาน้อยสามัคคี นาสัก สวี ชุมพร
1086110191 บ้านยางงาม นาสัก สวี ชุมพร
1086110188 วัดนาสัก นาสัก สวี ชุมพร
1086110193 บ้านแก่งกะทั่ง นาสัก สวี ชุมพร
1086110192 บ้านห้วยใหญ่ นาสัก สวี ชุมพร
1086110189 วัดหนองบัว นาสัก สวี ชุมพร
1086110212 วัดเชิงคีรี ปากแพรก สวี ชุมพร
1086110201 บ้านทุ่งเขาสะบ้า วิสัยใต้ สวี ชุมพร
1086110202 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี วิสัยใต้ สวี ชุมพร
1086110207 บ้านแพรกแห้ง วิสัยใต้ สวี ชุมพร
1086110183 วัดแหลมปอ สวี สวี ชุมพร
1086110184 วัดพะงุ้น สวี สวี ชุมพร
1086110218 บ้านห้วยทับทอง เขาทะลุ สวี ชุมพร
1086110280 บ้านวังปลา ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร
1086110279 วัดผุสดีภูผาราม ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร
1086110276 บ้านเขาวงกรด ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร
1086110271 บ้านทับช้าง ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
1086110267 บ้านแหลมยางนา ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
1086110272 บ้านสามแยกจำปา ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
1086110268 วัดเทพนิมิตวนาราม ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
1086110269 ชุมชนวัดท่าสุธาราม ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
1086110270 วัดท่าทอง ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
1086110281 บ้านห้วยมุด ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร
1086110273 ราชประชานุเคราะห์ 3 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร
1086110277 วัดมุจลินทาราม ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร
1086110278 ชุมชนวัดธรรมถาวร ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร
1086110274 บ้านอ่าวมะม่วง ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
1086110275 วัดชลธีพฤกษาราม ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร