ติดต่อศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สนผ. สพฐ.
ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
อาคาร สพฐ.5 ชั้น 8 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2288 5831
อีเมล์ plan.datadev@gmail.com
Website www.edudev.in.th
ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สนผ. สพฐ.