ลงทะเบียนใช้งานระบบสำหรับผู้ดูแลโรงเรียนมากกว่า 1 โรงเรียนเท่านั้น (Account ที่ 2)