จำนวนสิ่งก่อสร้างจำแนกตามประเภท

ประเภทสิ่งก่อสร้าง จำนวน
ถนน 14,460
ถังน้ำ 27,453
บ่อน้ำตื้น 1,110
บ่อเลี้ยงปลา 4,366
บ้านพักครู 41,101
บ้านพักนักเรียน 2,239
บ้านพักบุคลากร 196
บ้านพักภารโรง 2,983
รั้ว 16,605
รางระบายน้ำ 431
สนามกีฬา 28,955
สนามเด็กเล่น 10,673
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ 4,704
หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ 2,619
หอพระ 3,297
ห้องน้ำห้องส้วม 81,176
อาคารฝึกงาน 4,012
อาคารละหมาด 289
อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 299
อาคารหอประชุม 2,262
อาคารห้องสมุด 9,988
อาคารอเนกประสงค์ 40,673
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร 5,203
อาคารเรียน 86,597
เรือนเพาะชำ 1,998
เสาธง 3,648
โรงอาหาร 5,496
โรงอาหาร/หอประชุม 3,037
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 193