395,356

รายการสิ่งก่อสร้าง

เพิ่มเติม...

119,207

รายการครุภัณฑ์

เพิ่มเติม...

344

ผู้ใช้งานรอการยืนยัน

เพิ่มเติม...

35,737

ผู้ใช้งานอนุมัติแล้ว

เพิ่มเติม...
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ปีการศึกษา 2567

ท่านสามารถปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้างได้แล้ว โดย Admin จะทำการยกเลิกการยืนยันข้อมูลให้ทุกโรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 17 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

กำหนดการยืนยันข้อมูลปีการศึกษา 2566

ระบบ OBEC Asset เปิดให้สถานศึกษาเริ่มยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 น. โดยสถานศึกษาจะต้องมีข้อมูล ป้าย แผนผัง และสิ่งก่อสร้าง จึงจะมีปุ่มยืนยันขึ้นในหน้าแรกหลังจากล็อกอินเข้าระบบ ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบตรวจทานให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะทำการยืนยัน กรณีที่ต้องการแก้ไขหลังจากยืนยันไปแล้ว ให้ประสาน Admin เขตพื้นที่ที่สังกัดให้ทำการยกเลิกให้

แจ้งเเปลี่ยนแปลงระยะเวลาและการยืนยันข้อมูล

ขอแจ้งกำหนดการรายงาน และการยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้างใหม่ดังนี้
ช่วงเวลาการรายงานข้อมูล
สถานศึกษา
ดำเนินการลงทะเบียนใช้งานระบบ และรายงานข้อมูลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 66 - 15 พฤศจิกายน 2566 ภายในเวลา 16.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดำเนินการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2566 และเริ่มอนุมัติผู้ใช้งานรดับสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566
ผู้ใช้ระดับกลุ่มนโยบายและแผน
เริ่มเข้าใช้งานได้ั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป