395,321

รายการสิ่งก่อสร้าง

เพิ่มเติม...

113,907

รายการครุภัณฑ์

เพิ่มเติม...

246

ผู้ใช้งานรอการยืนยัน

เพิ่มเติม...

35,680

ผู้ใช้งานอนุมัติแล้ว

เพิ่มเติม...
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการยืนยันข้อมูลปีการศึกษา 2566

ระบบ OBEC Asset เปิดให้สถานศึกษาเริ่มยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 น. โดยสถานศึกษาจะต้องมีข้อมูล ป้าย แผนผัง และสิ่งก่อสร้าง จึงจะมีปุ่มยืนยันขึ้นในหน้าแรกหลังจากล็อกอินเข้าระบบ ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบตรวจทานให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะทำการยืนยัน กรณีที่ต้องการแก้ไขหลังจากยืนยันไปแล้ว ให้ประสาน Admin เขตพื้นที่ที่สังกัดให้ทำการยกเลิกให้

แจ้งเเปลี่ยนแปลงระยะเวลาและการยืนยันข้อมูล

ขอแจ้งกำหนดการรายงาน และการยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้างใหม่ดังนี้
ช่วงเวลาการรายงานข้อมูล
สถานศึกษา
ดำเนินการลงทะเบียนใช้งานระบบ และรายงานข้อมูลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 66 - 15 พฤศจิกายน 2566 ภายในเวลา 16.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดำเนินการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2566 และเริ่มอนุมัติผู้ใช้งานรดับสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566
ผู้ใช้ระดับกลุ่มนโยบายและแผน
เริ่มเข้าใช้งานได้ั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป