จำนวนครุภัณฑ์จำแนกตามประเภทครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์ จำนวน
ครุภัณฑ์การศึกษา 40,957
ครุภัณฑ์การเกษตร 1,691
ครุภัณฑ์การแพทย์ 270
ครุภัณฑ์กีฬา 378
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 464
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 16,288
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5,327
ครุภัณฑ์ดนตรี 2,885
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 352
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2,132
ครุภัณฑ์สำนักงาน 42,955
ครุภัณฑ์สำรวจ 79
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 7,404
ครุภัณฑ์โรงงาน 318
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 7,441