กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.นราธิวาส เขต 3)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 8
2 11
3 64
4 49
5 21