กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.นราธิวาส เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 28
2 25
3 83
4 56
5 53