กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.นราธิวาส เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 18
2 32
3 94
4 91
5 35