กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ยะลา เขต 3)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 2
2 2
3 24
4 32
5 30