กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ยะลา เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 13
2 15
3 53
4 48
5 20