กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ปัตตานี เขต 3)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 19
2 12
3 23
4 36
5 50