กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ปัตตานี เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 44
2 62
3 196
4 209
5 114