กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.พัทลุง เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 11
2 9
3 88
4 82
5 70