กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.พัทลุง เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 32
2 24
3 72
4 96
5 73