กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ตรัง เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 4
2 6
3 40
4 70
5 117