กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ตรัง เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 7
2 15
3 32
4 93
5 111