กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.สตูล)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 58
2 19
3 75
4 105
5 65