กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.สงขลา เขต 3)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 45
2 31
3 104
4 221
5 99