กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.สงขลา เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 10
2 14
3 56
4 84
5 59