กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.สงขลา เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 14
2 9
3 40
4 97
5 132