กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ชุมพร เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 10
2 16
3 76
4 93
5 49