กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ระนอง)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 9
2 6
3 50
4 59
5 50