กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 15
2 11
3 46
4 120
5 122