กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ภูเก็ต)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 4
2 2
3 27
4 35
5 59