กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.พังงา)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 19
2 12
3 54
4 112
5 109