กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.กระบี่)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 14
2 23
3 125
4 151
5 83