กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 23
2 13
3 76
4 95
5 62