กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 27
2 19
3 98
4 115
5 112