กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 4
2 10
3 54
4 84
5 59