กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 9
2 7
3 92
4 79
5 67