กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.เพชรบุรี เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 5
2 9
3 29
4 73
5 109