กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.เพชรบุรี เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 3
2 9
3 20
4 50
5 64