กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.สมุทรสงคราม)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 1
2 3
3 25
4 52
5 31