กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.สมุทรสาคร)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 11
2 23
3 51
4 66
5 40