กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.นครปฐม เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 6
2 12
3 43
4 108
5 87