กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 2
2 35
3 56
4 123
5 104