กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 3
2 5
3 29
4 65
5 139