กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.กาญจนบุรี เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 19
2 16
3 81
4 55
5 50