กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.กาญจนบุรี เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 13
2 15
3 78
4 103
5 110