กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ราชบุรี เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 9
2 7
3 73
4 109
5 118