กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ราชบุรี เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 22
2 11
3 106
4 141
5 157