กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 19
2 12
3 80
4 127
5 101