กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 9
2 12
3 60
4 88
5 69