กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 14
2 27
3 124
4 82
5 52