กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.พิจิตร เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 1
4 132
5 85