กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.พิจิตร เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 11
2 15
3 33
4 82
5 83