กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.พิษณุโลก เขต 3)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 13
2 23
3 66
4 145
5 94