กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.พิษณุโลก เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 10
2 35
3 97
4 64
5 53