กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.พิษณุโลก เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 7
2 13
3 77
4 68
5 39